A
A
A

Statut

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały

Nr 1 /VIII/2011 z 25.08.2011

STATUT FUNDACJI

/tekst jednolity wg stanu na dzień 26 sierpnia 2011/

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą: „Kluboteka Dojrzałego Człowieka”, ustanowiona przez:

 1. Irenę Karpowicz
 2. Magdę Dąbrowską
 3. Annę Aleksandrow
 4. Annę Sobolewską
 5. Romana Karpowicza
 6. Bohdana Sobolewskiego

zwanych dalej „Fundatorami – Założycielami” albo w skrócie „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 01 lipca 2011 r. przed Notariuszem Tomaszem Czyżewskim w jego kancelarii notarialnej w Konstancinie Jeziornej przy ul. Wilanowskiej 1 za rep. A nr 2258/2011 zmieniony aktem notarialnym sporządzonym przez tegoż Notariusza w dniu 26 sierpnia 2011 r. za rep. A 2759/2011 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz.U. z 1991r. nr 46 poz. 203/ oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

 2. Ministrem właściwym dla realizacji celów Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 3. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz społeczności lokalnej.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 4. Fundacja może zakładać filie, oddziały, spółki kapitałowe jak również może przystępować do innych spółek i fundacji w kraju i za granicą.

§ 5.

Fundacja posiada charakterystyczny i wyróżniający ją znak graficzny (logo).

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 6.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i dyplomy honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, krajowym i zagranicznym osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub zasłużonym dla samej Fundacji.

Rozdział II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób powyżej 50 roku życia oraz emerytów i rencistów poprzez:

 1. Promocję kształcenia ustawicznego.
 2. Wspieranie i organizację bezpłatnych form kształcenia.
 3. Propagowanie nieodpłatnych działań dążących do aktywizacji zawodowej i społecznej.
 4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości osób dojrzałych.
 5. Umożliwianie i ułatwianie bezpłatnego dostępu do nowoczesnej nauki i techniki.
 6. Działalność wspierającą rozwój społeczności lokalnych.
 7. Integrowanie środowisk osób powyżej 50 roku życia, emerytów, rencistów oraz współpracę międzypokoleniową.
 8. Propagowanie i wspieranie zdrowego stylu życia.
 9. Organizowanie bezpłatnych form wypoczynku i aktywnej turystyki, kultury fizycznej i sportu.
 10. Działalność w zakresie kultury, sztuki i tradycji.
 11. Ułatwianie dostępu do porad prawnych.
 12. Pogłębiania integracji europejskiej.
 13. Promocję i organizację wolontariatu wspierającego cele Fundacji.
 14. Ochronę i promocję zdrowia.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przygotowywanie i realizację programów zgodnych z celami Fundacji.

 2. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej przez organizowanie wykładów, seminariów, konferencji, dyskusji, warsztatów, imprez kulturalnych, szkoleń.

 3. Udostępnianie nowoczesnych technologii poprzez organizowanie wykładów i szkoleń.

 4. Tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju zainteresowań i realizacji autorskich projektów w tym europejskich.
 5. Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, towarzyskim
  oraz sportowym.
 6. Ułatwianie dostępu do doradztwa prawnego, psychologicznego, medycznego.
 7. Współpracę i wymianę doświadczeń ze środowiskami, instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji (akademickimi, kulturalnymi, instytucjami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu).

 8. Udział w konferencjach, kongresach, zjazdach, wystawach, targach, festiwalach, festynach.

 9. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej.

 10. Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych dla realizacji celów Fundacji.

 11. Organizowanie i finansowanie:

  • stypendiów i nagród dla uczestniczących w imprezach i działaniach Fundacji osób,
  • obozów sportowych, wypoczynku wakacyjnego i sobotnio-niedzielnego połączonego z uprawianiem sportu lub kontaktem z naturą,
  • spotkań, prelekcji, pogadanek z różnymi zaproszonymi gośćmi poświęconych upowszechnianiu zdrowych form spędzania czasu, wypoczynku, uprawianiu sportu, prowadzeniu aktywnego i zdrowego trybu życia, inicjowanie oraz wspieranie publikacji i badań upowszechniających ww. cele Fundacji,

 12. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę
  z krajowymi i zagranicznymi organizacjami wykazującymi zainteresowania celami Fundacji.

§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

Rozdział III.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz (Kapitał) Założycielski w kwocie pieniężnej 10.000 /dziesięć tysięcy/ złotych wniesiony przez Fundatorów Założycieli, jak również środki, finansowe, prawa obligacyjne, nieruchomości, ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12.

Dochody Fundacji jako środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności pochodzą

z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,

 3. dochodów ze zbiórek publicznych,

 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 5. dochodów z lokat bankowych i skarbowych, świadectw udziałowych w funduszach powierniczych oraz dywidend i innych zysków z udziałów lub akcji w spółkach.

§ 13.

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszelkich celów i zadań Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.

Osoby fizyczne i prawne poza Fundatorami, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 10.000,00 /dziesięć tysięcy/ złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne 10.000,00 USD /dziesięć tysięcy/ dolarów USA lub 10.000,00 EUR / dziesięć tysięcy/ EURO lub równowartość tych kwot, uchwałą Rady Fundacji lub do czasu powołania Rady uchwałą Fundatorów mogą uzyskać tytuł Donatora.

§ 16.

Tytuł Donatora ma charakter osobisty i jest niezbywalny.

 

 

Rozdział IV.

ORGANY FUNDACJI

§ 17.

Organami Fundacji są:

– Rada Fundacji.

– Zarząd Fundacji.

§ 18.

 1. Rada Fundacji może liczyć od pięciu do piętnastu osób.

 2. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatorów spośród Donatorów, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze uczestniczenia
  w pracach Rady na czas nieokreślony.

 3. Powołanie do Rady Fundacji następuje na czas nieokreślony.

 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji,
  a w przypadku członków powołanych przez Fundatorów także w przypadku odwołania, które może nastąpić w razie:

 1. trwałej niezdolności do sprawowania funkcji w wyniku choroby trwającej nie krócej niż 1 rok,

 2. złożenia rezygnacji,

 3. nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres nie krótszy niż 1 rok,

 4. istotnego naruszenia postanowień statutu lub nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji.

 5. odwołanie z Funkcji członka Rady Fundacji zapada większością 2/3 jej składu przy czym członek Rady, którego uchwała ta dotyczy, nie ma prawa udziału w głosowaniu.

§ 19.

Rada podejmuje działalność, jeżeli w jej pracach może brać udział co najmniej pięć osób.
W przeciwnym razie jedynym organem Fundacji jest Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że do czasu powołania Rady funkcje określone w § 25 wykonują Fundatorzy.

§ 20.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 21.

Rada wybierze ze swego grona Prezydenta, Wiceprezydenta i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 22.

Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy.

§ 23.

W posiedzeniach Rady uczestniczy przynajmniej jeden przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 24.

 1. Uchwały Rady zapadają większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych,
  z tym, że wymagana jest obecność Prezydenta lub Wiceprezydenta Rady.

 2. Obecni przedstawiciele Zarządu Fundacji mają po jednym głosie w głosowaniu – o ile są równocześnie członkami Rady Fundacji.

 3. Uchwały Rady Fundacji w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 25.

Do Rady należy:

 1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

 2. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

 5. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 33, 43, 44 niniejszego Statutu,

 6. podejmowanie decyzji w przedmiocie zamiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

 7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

§ 26.

  1. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy i jest powoływany na czas nieokreślony przez Radę Fundacji.

  2. Skład Zarządu Fundacji w przypadku powołania wielu osób, stanowią następujące osoby funkcyjne:

   1. Prezes Fundacji – Członek Zarządu Fundacji
   2. Wiceprezes Fundacji – Członek Zarządu Fundacji
   3. Sekretarz Zarządu Fundacji – Członek Zarządu Fundacji
   4. Członkowie Zarządu Fundacji.
  3. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Założyciele określając funkcje i skład Zarządu

  4. Do czasu powołania do prac w Radzie Fundacji Donatorów i osiągnięcia przez nią minimalnej statutowej ilości członków, zmian w Zarządzie, w każdym czasie, mogą dokonywać Fundatorzy

5. Zarząd Fundacji w szczególnych przypadkach może powołać pełnomocnika Fundacji, który będzie mógł w zakresie określonym w pełnomocnictwie reprezentować Fundację
w sprawach zwykłego Zarządu lub innych, szczegółowo zleconych przez Zarząd.

§ 27.

Fundator Założyciel oraz Donator może zostać członkiem Zarządu.

§ 28.

Nie jest możliwe łączenie funkcji Prezydenta Rady i Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 29.

Radzie Fundacji, a do czasu jej powstania Fundatorom działającym łącznie, służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego Członków w każdym czasie.

§ 30.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 31.

1. Zarząd w szczególności:

 1. kieruje całokształtem działalności Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz,

 2. przygotowuje dla Rady projekty wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

 4. przygotowuje roczne sprawozdania z działalności statutowej Fundacji
  oraz sprawozdania finansowe, zawierające informacje o pozyskanych środkach i ich wykorzystaniu,

 5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 6. ustala regulamin organizacyjny Fundacji i regulaminy jednostek organizacyjnych,

 7. tworzy i znosi jej jednostki organizacyjne,

 8. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne
  w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

 9. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków
  na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych
  w działalności statutowej.

2. Dokonując działań przewidzianych w ustępie poprzedzającym pkt. h) Zarząd ma
na względzie, iż co do zasady prace na rzecz Fundacji powinny być wykonywane nieodpłatnie.

§ 32.

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną
z przedstawicieli środowisk skupionych wokół celów Fundacji.

§ 33.

Członkowie Zarządu Fundacji są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji, zasadę wyrażoną w § 31 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 34.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Fundacji, w razie równego rozkładu głosów głos Prezesa Zarządu Fundacji liczony jest podwójnie.

§ 35.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

 2. Regulamin Zarządu ustalony przez Radę Fundacji określi szczegółowy zakres działania Zarządu.

§ 36.

 1. Zarząd zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Prezes  lub inny Członek Zarządu Fundacji.

 2. W posiedzeniu Zarządu może uczestniczyć na zaproszenie pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji.

 3. Członkostwo w Zarządzie poza przypadkami uregulowanymi w przepisach odrębnych

wygasa na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji

 

 

Rozdział V.

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI

§ 37.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi Fundacje, nie prowadzące działalności gospodarczej.

Rozdział VI.

ZMIANA STATUTU

§ 38.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 39.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga uprzedniej opinii Zarządu Fundacji – a do czasu ukonstytuowania Rady decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy działający łącznie.

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 41.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§ 42.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 43.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 44.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 45.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się Fundacji Hospicjum Onkologiczne Organizacja Pożytku Publicznego, ul. Pileckiego 105, 02-721 Warszawa.

§ 46.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundatorzy:

 1. Irena Karpowicz …………………………………
 2. Magda Dąbrowska …………………………………
 3. Anna Aleksandrow …………………………………
 4. Anna Sobolewska …………………………………
 5. Roman Karpowicz …………………………………
 6. Bohdan Sobolewski ………………………………